kpwik logo

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanlizacji

Przebudowa - modernizacja
komunalnej oczyszczalni ścieków
w Kraśniku

Aktualności

 

 

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest w trakcie realizacji największego w ostatnich latach przedsięwzięcia inwestycyjnego prowadzonego na terenie Kraśnika. Projekt pn. „Przebudowa – modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku” zmierza do zakończenia prac budowlano – montażowych na modernizowanej oczyszczalni ścieków. Po ich zakończeniu nastąpi rozruch obiektów, maszyn, urządzeń i instalacji wykonanych w trakcie realizacji inwestycji. Została powołana Komisja Rozruchowa, która będzie pełniła nadzór nad prawidłowym przebiegiem rozruchu, zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i uzgodnionym z KPWiK Sp. z o.o. Projektem rozruchu dla zadania „Przebudowa – modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku”, zawierającym harmonogram rozruchowy dla poszczególnych węzłów i urządzeń. Uwzględnia on zarówno przeprowadzenie wszystkich testów mechanicznych i technologicznych, jak też fakt, że wszystkie te prace będą wykonywane podczas normalnej pracy i eksploatacji oczyszczalni.

Na początku grudnia zostanie rozpoczęty rozruch technologiczny największego urządzenia w ramach modernizacji – suszarni osadów. W celu racjonalizacji zużycia energii przez zmodernizowaną oczyszczalnię, suszarnia osadów jest przystosowana zarówno do ogrzewania gazem ziemnym, jak również wytwarzanym w oczyszczalni biogazem.

Projekt „Przebudowa – modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku” poza samą modernizacją oczyszczalni objął również budowę monitoringu i ogrodzenia oczyszczalni ścieków, modernizację stacji wodociągowych wraz ze zmianą systemu chlorowania stacji wodociągowej przy ul. Głębokiej, budowę monitoringu terenu ujęć wody, budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Nowej, wykonanie łączników sieci wodociągowej oraz budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Urzędowskiej i ul. Nadstawnej.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 50 465 314,13 zł, z czego 26 597 419,56 zł Pochodzi z dofinansowania w formie dotacji z funduszu spójności w ramach działania 1.1-gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. Rlm, priorytetu i – gospodarka wodno – ściekowa programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2007 -2013.

           Zbiornik biogazu         Suszarnia

 

 


Rozruch Osadnika Wtórnego


  W dniu 18.06.2015 r. zakończono modernizację Osadnika Wtórnego nr 1. Został dokonany jego rozruch mechaniczny i technologiczny oraz przekazanie go do eksploatacji. Rozpoczęto również przełączanie Osadnika Wtórnego nr 2 w celu jego modernizacji.

Najważniejsze prace wykonane podczas modernizacji Osadnika Wtórnego:

Ÿ         demontaż konstrukcji stalowej zgarniacza osadu oraz koryt odpływowych,

Ÿ         czyszczenie ręczne oraz strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych osadnika,

Ÿ         wykonanie powłoki ochronnej wewnętrznych powierzchni osadnika - powłoki kompozytowej do ochrony przeciwkorozyjnej powierzchni narażonych na działanie agresywnych roztworów,

Ÿ         wykonanie powłoki ochronnej bieżni osadnika z trójskładnikowego kompozytu polimerowego do napraw, odbudowy powierzchni betonowych zbiorników, odpornego na działanie kwasów,

Ÿ         montaż zasuw kołnierzowych

Ÿ         montaż zgarniacza osadu osadnika wtórnego z kompletnym wyposażeniem: pomost, zgarniacz denny z cięgnami, zgarniacz części pływających, spust części pływających, rura centralna, korytko do odbioru części pływających z rurą spustową oraz napęd zgarniacza, szczotka bieżni z napędem elektrycznym, szczotka koryt z napędem elektrycznym,

Ÿ         montaż koryta odpływowego ścieków oczyszczonych o wymiarach z przelewem pilastym obustronnym, deflektorem i wspornikami pod koryta oraz koryta łączącego z istniejącym wylotem ścieków oczyszczonych z osadnika, wsporników z profili zamkniętych wraz z korytkiem zrzutowym części pływających z rurą odpływową.

10 210 111

 


Remont osadnika wstępnego i reaktora biologicznego zakończony

   Wykonawca – firma RENOMA Stanisław Zych – zakończył roboty budowlane polegające na remoncie osadnika wstępnego oraz reaktora biologicznego w oczyszczalni ścieków Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

   Osadnik wstępny, wybudowany na początku lat 80-tych, to otwarta 2-komorowa konstrukcja żelbetowa. Na dnie znajduje się stalowy ruszt zgarniacza dennego oraz oparte na koronie osadnika belki stalowe zgarniacza powierzchniowego.  Prace remontowe obejmowały swym zakresem:

   - wylanie warstwy  nadbetonu na płycie dennej osadnika z zachowaniem spadku w kierunku lei,

   - uszczelnienie metodą iniekcji wysokociśnieniowej żywicą iniekcyjną wszystkich  przewodzących wilgoć rys w ścianach osadnika,

   - wykonanie uzupełnienia skorodowanego betonu zaprawami typu PCC z zabezpieczeniem antykorozyjnym odsłoniętego zbrojenia,

   - przedłużenie dylatacji konstrukcyjnych w nadbudowanej koronie osadnika,

   - wykonanie powłoki ochronnej konstrukcji osadnika,

   - zreprofilowanie  i uszczelnienie wszystkich dylatacji konstrukcyjnych.

   Reaktor biologiczny (bioreaktor) nr 1, wybudowany na początku lat 80-tych, to otwarty 3-komorowy zbiornik żelbetowy przyległy od strony północnej do bioreaktora nr 2. Jego remont obejmował w szczególności:

   - wzmocnienie słupów pomostu przez dołożenie zbrojenia i natrysk zapraw naprawczych w technologii torkretu mokrego,

   - uzupełnienie skorodowanego betonu siarczanoodpornymi zaprawami naprawczymi typu PCC z zabezpieczeniem antykorozyjnym odsłoniętego zbrojenia,

   - wykonanie ochronnej, wodoszczelnej powłoki antykorozyjnej wszystkich przegród zbiornika,

   - naprawę i uszczelnienie wszystkich dylatacji konstrukcyjnych,

   - uszczelnienie metodą iniekcji wysokociśnieniowej żywicą iniekcyjną wszystkich przewodzących wilgoć rys przegród zbiornika,

   - przedłużenie dylatacji konstrukcyjnych w skosie zbiornika,

   - zabezpieczenie antykorozyjne stalowych płyt pomostowych,

   - naprawę nawierzchni żelbetowej pomostu technologicznego i zabezpieczenie antypoślizgową poliuretanową powłoką ochronną.


   Remont osadnika wstępnego i reaktora biologicznego został przeprowadzony w ramach projektu „Przebudowa – modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku”.

 Reaktor BiologicznyOsadnik Wstępny

 

Prace trwające przy realizacji zadania pn." Przebudowa-modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku"

 

 Tablicainf  Nowe fundamenty krata
 Usytuowanie tablicy informacyjnej wskazującej na wartość środków pozyskanych na dofinansowanie projektu.  Rozbudowa budynku krat. Budowa fundamentów.
 Demontaż WKF  Demontaż WKF
Demontaż stalowych elementów starego WKF-u 
 Technologia 2  Technologia1
Budowa technologicznych instalacji podziemnych 
 Warsztat1  Warsztat2
Rozbudowa przepompowni osadu recyrkulowanego - budowa nowego warsztatu.
Zaplecze  
Zaplecze budowy  

 

 

 

Zakończenie realizacji ul. Nowej

Nowa1W dniu 30 września 2014 r. zakończyła się realizacja zadania obejmującego projekt i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Nowej w Kraśniku.Celem projektu jest uzbrojenie tego rejonu miasta w infrastrukturę sanitarną, a w konsekwencji poprawa jakości życia mieszkańców na tym terenie. Potrzeba budowy wynikła z konieczności odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych do miejskiego systemu kanalizacyjnego. Inwestycja zapewni powiększenie liczby korzystających z miejskiego systemu wod-kan oraz likwidację odprowadzania ścieków do osadników. Nowo wybudowany odcinek kanalizacji sanitarnej włączony został do istniejącej studzienki kanalizacyjnej na sieci kanalizacji sanitarnej f 250 mm w ul. Urzędowskiej. Długość ukończonego właśnie odcinka kanalizacji Dn200 wynosi 270 m. Do nowego odcinka kanalizacji sanitarnej zostanie podłączonych 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i dwa budynki usługowo – handlowe. 

Nowa2

 

 

 

 

Inwestycja ta jest częścią projektu pn. "Przebudowa - modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku nr POIS. 01.01.00-00-044/13-00" w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, którego całkowity koszt realizacji wynosi 61 570 320,92 PLN. 

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej to 31 791 011,28 PLN. Pozostała część pochodzić będzie z niskooprocentowanej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z wieloletnim okresem kredytowania    oraz   ze   środków    własnych KPWiK Sp. z o.o.

 

 

 

  

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kraśniku rozpoczęta

Modernizacja oczyszczalni rozpoczętaRuszyła, kosztująca ok. 38 mln zł modernizacja oczyszczalni ścieków w Kraśniku. W dniu 17.10.2014 r. plac budowy przejęła firma Instal Kraków S.A. - Generalny Wykonawca tej inwastycji, wybrany przez Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 3 listopada 2014 r. miało miejsce uroczyste rozpoczęcie prac na obiekcie, w którym udział wzięli m.in. przedstawiciele generalnego Wykonawcy oraz Podwykonawców, Zarząd i Rada Nadzorcza KPWiK Sp. z o.o., Burmistrz Miasta Kraśnik Mirosław Włodarczyk oraz zaproszeni goście i pracownicy Spółki.

Aby Spółka zdążyła rozliczyć środki unijne, które otrzymała na to zadanie, inwestycja musi być zakończona do końca listopada 2015 roku. Zmodernizowana oczyszczalnia będzie spełniała parametry oczyszczania ścieków obowiązujące dla aglomeracji powyżej 15 tys. RLM, co pozwoli uniknąć kar za nieprzestrzeganie unijnych norm środowiskowych.

Modernizacja oczyszczalni jest najważniejszym elementem projektu pn. "Przebudowa - modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku nr POIS. 01.01.00-00-044/13-00" w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, którego całkowity koszt realizacji wynosi 61 570 320,92 PLN. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej to 31 791 011,28 PLN. Pozostała część pochodzić będzie z niskooprocentowanej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z wieloletnim okresem kredytowania oraz ze środków własnych KPWiK Sp. z o.o. Poza modernizacją oczyszczalni na projekt składają się również zrealizowane w latach poprzednich inwestycje takie jak ogrodzenie terenu lagun, monitoring stacji wodociągowych, zmiana systemu chlorowania na ujęciu przy ul. Głębokiej, modernizacja stacji wodociągowych w zakresie branży elektrycznej z wykonaniem systemu wizualizacji i sterowania oraz w zakresie doboru i zakupu agregatów głębinowych, zestawów hydroforowych i armatury, budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Urzędowskiej i ul. Nadstawnej na odcinku od ul. Długiej do oczyszczalni ścieków w Kraśniku, wykonanie łączników sieci wodociągowej od ul. Nowej, ul. Faustyny, Al. 1000-lecia do ul. Urzędowskiej czy budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Nowej w Kraśniku.
Podpisanie umowy na modernizację oczyszczalni ścieków

Podpisanie umowy na modernizację

W dniu 18 września 2014 r. pomiędzyKPWiK Sp. z o.o., reprezentowanym przez Ireneusza Jacha, Prezesa Zarządu oraz Wykonawcą INSTAL Kraków S.A., ul. Konstantego Brandla 1,  30-732 Kraków, reprezentowanym przez  Rafała Markiewicza, Dyrektora Realizacji i Rozwoju i  Członka Zarządu, została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC („czerwona książka”) obejmujących przebudowę – modernizację komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku. Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonym w dniu 22.03.2014 r. przez Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  


Informacje w mediach o projekcie:

Dziennik Wschodni:

•  http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140918/KRASNIK/140919590

 

Strona internetowa Miasta Kraśnik:

• http://krasnik.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3731&cntnt01origid=228&cntnt01returnid=167

 logo eu 1  logo eu