kpwik logo

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanlizacji

Przebudowa - modernizacja
komunalnej oczyszczalni ścieków
w Kraśniku

Projekt „Przebudowa – modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku”

Przedmiotem Projektu pn. „Przebudowa- modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku nr POIS. 01.01.00-00-044/13-00" jest kompleksowa rozbudowa i modernizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie aglomeracji kraśnickiej.

Umowa o dofinansowanie Projektu „Przebudowa - modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku nr POIS. 01.01.00-00-044/13-00" w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (Instytucją Wdrażającą), a Kraśnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku (Beneficjentem Projektu), zawarta została 12 lutego 2014 r.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 61 570 320,92 PLN. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 31 791 011,28 PLN. Pozostała część pochodzić będzie ze środków własnych KPWiK Sp. z o.o.

Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego zmianie uległa wartość Projektu oraz kwota dofinansowania . W związku z tym  w dniu 24.04.2015 r. został zawarty aneks do umowy o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa – modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku”. Po zmianie planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 50 465 314,13 PLN. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 26 597 419,56 PLN.

W dniu 11.08.2016 r. został zawarty kolejny aneks do umowy o dofinansowanie, który zmienił powyższe wartości. Po zmianach planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 51 786 169,44 PLN, natomiast wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 26 597 419,52 PLN.

 Celem przedsięwzięcia „Przebudowa- modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku " jest wyposażenie aglomeracji Kraśnik w infrastrukturę techniczną umożliwiającą:

• odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z  wymogami Dyrektywy 91/271/EWG  w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzanie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie  warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

• Przyczynienie się do spełnienia przez aglomerację Kraśnik wymogów Dyrektywy 91/271/EWG i Rozporządzenia Wojewody w sprawie Aglomeracji, która została uwzględniona w KPOŚK. 

 

Oprojekcie 002CELE JAKOŚCIOWE:

• wypełnienie w/w dyrektywy w zakresie zagospodarowania osadów pościekowych,

• wyeliminowanie źródeł zanieczyszczeń wód gruntowych i powierzchniowych w postaci indywidualnych zbiorników bezodpływowych,

• utrzymanie odpowiedniej jakości i niezawodności dostaw wody pitnej na terenie aglomeracji Kraśnik,

• zmniejszenie negatywnego oddziaływania funkcjonowania systemu kanalizacyjnego na wody podziemne,

• zapewnienie niezawodności funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Kraśniku,

• poprawa efektywności działania systemu wodno-ściekowego w Kraśniku.

• poprawa spójności społeczno- gospodarczej terenów objętych projektem z pozostałymi terenami kraju.

 

ZAKRES RZECZOWY:

• przebudowa - modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku

• (w zakresie oczyszczalni ścieków modernizacja rozwiązań w zakresie gospodarki osadowej)

• modernizacja stacji wodociągowej przy ul. Głębokiej

• modernizacja stacji wodociągowej przy ul Żwirki i Wigury

• modernizacja stacji wodociągowej przy ul. 3-go Maja

• monitoring wizyjny wszystkich ujęć wody

• ogrodzenie terenu lagun/OKF

• budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej o długości 0,27 km

 

Oraz zadania, które zostały zrealizowane w celu likwidacji wcześniej występujących niedoborów:

• modernizacja  kolektora kanalizacji sanitarnej o długości 1,8636 km w ul. Urzędowskiej i ul. Nadstawnej na odcinku od ul. Długiej do oczyszczalni ścieków w Kraśniku,

• wykonanie łączników sieci wodociągowej o długości 1,60 km od ul. Nowej, ul. Faustyny, Al. 1000-lecia do ul. Urzędowskiej w Kraśniku.  

 

EFEKT EKOLOGICZNY:

• podłączenie do systemu kanalizacji sanitarnej 44 nowych użytkowników,

• efekt w postaci ograniczenia wprowadzania, w sposób niekontrolowany, zanieczyszczeń do gleb, wód podziemnych i powierzchniowych.

 

 

 logo eu 1  logo eu